หน้าหลัก

ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.
สัมภาษณ์นางสุกุณฑี อนุราช ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
ส่องภารกิจมูลนิธิ ม.ก. จากทุนการศึกษาสู่”โรงเรียนทางอากาศ”
เกษตรเขต 5 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกร เร่งพัฒนาสินค้าเกษตรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP
ศพก. ภาคใต้ เสริมฐานเรียนรู้การผลิตแหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
previous arrow
next arrow
Slider

สัมภาษณ์นางสุกุณฑี อนุราช ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 64 ทีมงานสถานีวิทยุม.ก.สงขลา ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู

ส่องภารกิจมูลนิธิ ม.ก. จากทุนการศึกษาสู่”โรงเรียนทางอากาศ”

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน์”ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศ

เกษตรเขต 5 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกร เร่งพัฒนาสินค้าเกษตรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในผลผลิตทางการเกษตรที่จ

Play Video
Play Video
Play Video

สัมภาษณ์นางสุกุณฑี อนุราช ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 64 ทีมงานสถานีวิทยุม.ก.สงขลา ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู

ส่องภารกิจมูลนิธิ ม.ก. จากทุนการศึกษาสู่”โรงเรียนทางอากาศ”

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน์”ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศ

เกษตรเขต 5 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกร เร่งพัฒนาสินค้าเกษตรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในผลผลิตทางการเกษตรที่จ

ศพก. ภาคใต้ เสริมฐานเรียนรู้การผลิตแหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำเกษตร การปลูกพืชต่าง ๆ ให้เจริญงอกงาม ผลผลิตดีมีคุณภาพ คือการเตรียม

เกษตรรุกขยายผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่เกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนแม่บทภายใต้