ส่องภารกิจมูลนิธิ ม.ก. จากทุนการศึกษาสู่”โรงเรียนทางอากาศ”

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน์”ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดำริให้จัดทำคลิปวีดีโอ สั้น ๆ ประมาณ 1 นาที เพื่อแนะนำมูลนิธิฯและเชิญชวนให้ผู้สนใจบริจาคเงินโดยวิธีแสกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

เนื่องจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 46 ที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ผู้บริจาคขอหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ โดยผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.ทุนการศึกษา ซึ่งมูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่องทุกปี 2.การจัดอบรมผ่านโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยให้ความรู้กับยุวเกษตรกรทั่วประเทศ และ 3.โครงการโรงเรียนวิทยุทางอากาศเพื่อการเกษตรและสาธารณะ โดยมีสถานีวิทยุม.ก.หรือเคอพลัสเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ และเชื่อมต่อโครงข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ โครงการโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อทางอากาศ โครงการข้าวและชาวนาไทยทางอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้มูลนิธิฯยังมีโครงการฯ เพื่อภารกิจการให้ทุนอุดหนุนด้านนวัตกรรม และสนับสนุนทุนการวิจัยแก่คณะต่าง ๆ และหน่วยงาน ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วย สำหรับภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวนทั้งสิ้น 82 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท โดยนิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานชดใช้ตามที่เจ้าของทุนกำหนด 60 ชั่วโมง/ทุน

พิมพิศา คณะมะ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่3 ม.เกษตรศาสตร์ หนึ่งในนิสิตที่ได้รับทุนมูลนิธิม.ก. ในภาคต้น ประจำการศึกษาปี 2563 โดยเธอบอกว่ารู้สึกดีใจเมื่อทางมูลนิธิประกาศรายชื่อมีชื่อตัวเองติดอยู่ในกลุ่มนิสิตที่ได้รับทุนด้วย จำนวนเงิน 8,000 บาท เป็นทุนทำงาน โดยมีเงื่อนไขให้นิสิตทำงานครบ 60 ชั่วโมง ซึ่งทางมูลนิธิฯจะเป็นผู้จัดหาสถานที่ทำงานให้ โดยส่งเธอไปทำงานที่กองคลัง ม.เกษตรศาสตร์เป็นระยะเวลา 60 ชั่วโมง

“เพิ่งลองสมัครไปครั้งแรกได้เลยก็รู้สึกดีใจมาก ปกติทางบ้านจะส่งเงินมาให้อาทิตย์ละพันบาท พยายามประหยัด จะได้ขอเงินทางบ้านเพิ่มหากไม่จำเป็นจริง ๆ ขอขอบคุณทางมูลนิธิม.ก.ที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางบ้าน” พิมพิศากล่าวอย่างภูมิใจ พร้อมย้ำว่านอกจากจะได้เงินทุนการศึกษาแล้วยังได้ประสบการณ์จากการทำงานอีกด้วย

ความรู้สึกนี้ไม่ต่างจาก วรางคณา เผือกเดช นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่1 ม.เกษตรศาสตร์เป็นอีกรายที่เพิ่งได้รับทุนมูลนิธิม.ก.ครั้งแรกเช่นกัน เธอเล่าว่าเพิ่งได้รับทุนการศึกษาครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกดีใจอย่างมาก อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ระดับหนึ่ง โดยวรางคณานั้นถูกส่งไปทำงานที่สำนักห้องสมุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกอย่าง อาทิ จัดวางหนังสือบนชั้น ช่วยติดสติกเกอร์ นั่งที่เคาเตอร์รับลงทะเบียนยืม-คืนหนังสือ เก็บหนังสือเข้าชั้น เป็นต้น “เป็นทุนทำงานทุนละ 8,000 บาท ส่วนสถานที่ทำงานเราไม่สามารถเลือกเองได้ ทางมูลนิธิฯเขาจัดหาให้เอง ของหนูได้มาอยู่ที่ห้องสมุดก็รู้สึกชอบมาก ปกติหนูก็มานั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นประจำอยู่แล้ว”วรางคณากล่าว ไม่เพียงแต่ทุนการศึกษาเท่านั้น แต่ปัจจุบันมูลนิธิม.ก.ยังมีภารกิจเพิ่มในการขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ภาคเกษตรกรรม โดยให้เงินทุนอุดหนุนจากการรับบริจาคของผู้มีอุปการะคุณผ่านโครงการโรงเรียนทางอากาศของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุม.ก.)หรือเคอร์พลัส ในการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถานีมาอย่างต่อเนื่อง

ด้าน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้จัดการมูลนิธิม.ก. กล่าวถึง โครงการโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนานหลายปีว่า เป็นการจัดการเนื้อหาให้ความรู้ที่ถูกต้องจากผู้รู้ให้ชาวนาโดยตรงผ่านการผลิตรายการ และการเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ออกสู่สาธารณชน ผ่านทุกช่องทางและทุกเครือข่ายของสถานี ออกอากาศทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้เกษตรกรไทย บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป นำไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมต่อไป “จากการประเมินเบื้องต้นเกษตรกรที่ร่วมโครงการพบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงได้ ลดลงกว่าครึ่งที่เคยใช้ปกติ ทุกครั้งที่มีการอบรมจะมีการประเมินผลโดยการวิจัยให้ทราบถึงผลลัพธ์ของโครงการอีกครั้ง เช่นเดียวกับโครงการโรงเรียนทางอากาศอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย” ผศ.อนุพรกล่าวย้ำ สำหรับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเลขาธิการฯ มูลนิธิ โดยตำแหน่ง สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร โทร. 02-579-0113 ต่อ 4826 หรือ 086-0875904 ทุกวันในเวลาราชการ จึงขอเชิญชวน ให้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ E-Donation เพื่อนำเงินบริจาคสำหรับเป็นทุนการศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยอัตโนมัติ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด ในผ่านระบบ Mobile Banking ที่ใช้บริการ เงินบริจาคก็จะผ่านกรมสรรพากร สามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้ โดยไม่ต้องออกใบเสร็จ มีขั้นตอนดังนี้1 เปิด Mobile Banking ที่ใช้บริการ 2 เลือกสแกน QR 3 ระบุจำนวนเงิน 4 กดยืนยันการบริจาค สมทบกองทุนวันเกิด กองทุนเพื่อการศึกษาCr: สุรัต อัตตะ29 มกราคม 2564